solarisy
PRZETARG NA DOSTAWĘ AUTOBUSÓW

Police, dnia 28.02.2014 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

ZAMAWIAJˇCY:
Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach
ul. Fabryczna 21, 72 -010 Police

Zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę, o warto¶ci zamówienia poniżej kwot okre¶lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

"Sukcesywna dostawa opon nowych i ich regeneracja."

DOKUMENTY DO POBRANIA:


SIWZ


zał. 1
wzór oferty


zał. 2
wzór umowy

 


POWRÓT
Copyright © 2008-2014 by www.sppk.pl. All right reserved SPPK Sp. z o.o., ul. Fabryczna 21, 72-010 Police, tel. 91 42 01 572, fax 91 42 01 570