solarisy
PRZETARG - archiwum

Police, dnia 15.09.2014 r.

SZCZECIŃSKO-POLICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SP. Z O.O.
Ul. Fabryczna 21, 72-010 Police

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SPÓŁKI ZA ROK 2014

1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem zgodnie z art. 65
ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r poz. 330 z późn.
zm.)
2) udział w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych.

2. Termin wykonania zamówienia (przeprowadzenia badania):
1) wstępne do 31 grudnia 2014r
2) końcowe do 17.03.2015 r

3. W ofercie należy przedstawić:
1) cenę wykonania usługi,
2) aktualny odpis z rejestru, do którego wpisany jest oferent,
3) poświadczenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów o wpisie oferenta na listę
podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych i spełnieniu
kryteriów prowadzonej działalności, określonych w art. 47 Ustawy z dn. 07.05.2009 r
o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania
sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. 2009, Nr 77, poz. 649),
4) oświadczenie oferenta oraz kluczowego biegłego rewidenta o spełnieniu ustawowych
warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o sprawozdaniu finansowym,
5) dokumenty poświadczające doświadczenie w przedmiocie zamówienia oraz informację
o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,
6) aktualną polisę ubezpieczenia prowadzenia działalności,
7) metody i harmonogram prac związanych z badaniem sprawozdania finansowego.

Oferty prosimy składać w zamkniętych kopertach z napisem „BADANIE SPRAWOZDANIA – 2014” w siedzibie zamawiającego do dnia 03.10.2014 r.
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty bez podania przyczyn oraz ponoszenia jakichkolwiek skutków finansowo-prawnych.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

     

POWRÓT
Copyright © 2008-2014 by www.sppk.pl. All right reserved SPPK Sp. z o.o., ul. Fabryczna 21, 72-010 Police, tel. 91 42 01 572, fax 91 42 01 570