solarisy
PRZETARGI - archiwum

Police, dnia 12.04.2013 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

ZAMAWIAJĄCY:
Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 21, 72 -010 Police

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA:

"Wymianę zewnęetrznej instalacji wodociągowej i cieplnej SPPK Sp. z o.o.,
ul. Fabryczna 21, 72-010 Police"


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

POWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:


Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

     

POWRÓT
Copyright © 2008-2014 by www.sppk.pl. All right reserved SPPK Sp. z o.o., ul. Fabryczna 21, 72-010 Police, tel. 91 42 01 572, fax 91 42 01 570