solarisy
PRZETARG NA DOSTAWĘ AUTOBUSÓW

Police, dnia 01.07.2013 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

ZAMAWIAJĄCY:
Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach
ul. Fabryczna 21, 72 -010 Police

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU SEKTOROWYM PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA POWYŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8

"Dostawa fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych na rzecz
Szczecińsko-Polickiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o."


OGŁOSZENIE
O ZAMÓWIENIU

DODATKOWE
INFORMACJE

DOKUMENTY DO POBRANIA:


SIWZ


zał. 1
oferta cenowa


zał. 2
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


zał. 3
oświadczenie
o grupie kapitałowej


zał. 4
oświadczenie
o spełnianiu
warunków udziału
w postępowaniu


zał. 5
wykaz prac


zał. 6
opis techniczno-eksploatacyjny


zał. 7
wzór
umowy dostawy

WYJAŚNIENIA DO SIWZ:


23.07.2013
odpowiedź na pytania

 

 

 

ZMIANY DOKUMENTÓW:


23.07.2013
zmiany w treści
SIWZ

 

 

 

POWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:


21.08.2013
powiadomienie o wyborze najorzystniejszej oferty

 

 

 

 

POWRÓT
Copyright © 2008-2014 by www.sppk.pl. All right reserved SPPK Sp. z o.o., ul. Fabryczna 21, 72-010 Police, tel. 91 42 01 572, fax 91 42 01 570