solarisy
ARCHIWUM PRZETARGÓW

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

Police, dnia 02.05.2017 r.

SPPK Sp. z o.o. w Policach ul. Fabryczna 21 zaprasza zainteresowanych przedsiębiorców do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie Zadania:

Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku warsztatowym części A w SPPK Sp. z o.o. przy ulicy Fabrycznej 21 w Policach.
 1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
 2. Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z Opisem Wykonania Przedmiotu Zamówienia.
 3. Pożądany termin wykonania zadania do 14.07.2017 r.
 4. W pisemnej ofercie należy podać cenę ryczałtową brutto, okres gwarancji i rękojmi oraz termin wykonania od dnia podpisania umowy.
  Należy ją złożyć w terminie do dnia 12.05.2017 r. do godz.11:00 w siedzibie Spółki pok. 107 (sekretariat I piętro).
 5. Osobą do kontaktu z oferentami jest Janusz Kulig tel. 91 42 01 564 kom. 603 736 020, pok. 113.
 6. SPPK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy oraz prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 7. Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.05.2017r o godz. 11:15 w siedzibie Spółki pok.101 - (sala konferencyjna)

  1. ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE:


OPIS WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


PRZEDMIAR ROBÓT


RYSUNEK OBSZARU OBJĘTEGO REMONTEM CZĘŚCI WARSZTATOWEJ A
 

POWRÓT
Copyright © 2008-2014 by www.sppk.pl. All right reserved SPPK Sp. z o.o., ul. Fabryczna 21, 72-010 Police, tel. 91 42 01 572, fax 91 42 01 570