solarisy
ARCHIWUM PRZETARGÓW

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

Police, dnia 12.04.2017 r.

SPPK Sp. z o.o. w Policach ul. Fabryczna 21 zaprasza zainteresowanych przedsiębiorców do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie Zadania:

Wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach warsztatowych części A w Szczecińsko - Polickim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Policach przy ul. Fabrycznej 21
  1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane-branża elektryczna.
  2. Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z Projektem Wykonawczym
  3. Pożądany termin wykonania zadania do 31.05.2017 r.
  4. W pisemnej ofercie należy podać cenę ryczałtową brutto, okres gwarancji i rękojmi oraz termin wykonania od dnia podpisania umowy. Należy ją złożyć w terminie do dnia 21.04.2017r. do godz.1100 w siedzibie Spółki pok. 107 (sekretariat I piętro).
  5. Osobą do kontaktu z oferentami jest Janusz Kulig tel. 91 42 01 564 kom. 603 736 020 pok. 113.
  6. Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.04.2017r o godz. 1115 w siedzibie Spółki pok.101- (sala konferencyjna)
  7. SPPK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy oraz prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

    1. ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE:


STRONA TYTUŁOWA


OPIS TECHNICZNY


PRZEDMIAR
 

ZAŁĄCZNIKI:


E1a

E1b

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9
   

POWRÓT
Copyright © 2008-2014 by www.sppk.pl. All right reserved SPPK Sp. z o.o., ul. Fabryczna 21, 72-010 Police, tel. 91 42 01 572, fax 91 42 01 570