solarisy
ARCHIWUM PRZETARGÓW

Police, dnia 09.09.2016 r.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 21, 72-010 Police, sppk@sppk.pl

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA:

REMONT INSTALACJI ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY ORAZ WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO W POMIESZCZENIACH WARSZTATOWYCH CZĘŚCI A I B W POLICACH PRZY UL. FABRYCZNEJ 21


Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu

Wszystkie pliki przetargowe do pobrania
(skompresowany plik .zip - 27MB)

ZAŁĄCZNIKI:


Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTY


Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZEWNIA


Załącznik nr 3
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


Załącznik nr 4
WZÓR UMOWY


Protokół z otwarcia ofert z dnia 30.09.2016 godz. 11.15

04.10.2016
POWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
   

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:


SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU OBÓT

[ CO ]
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

[ WODA ]
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
 

DOKUMENTY UZUPEŁNIAJĄCE:


Opis_techniczny instalacji CO+CT+EL-Projekt Wykonawczy

Kosztorys nakładczy inst_elekt

Projekt budowlany-remontu inst. zimnej i ciepłej wody

Przedmiar - remont instalacji zimnej i ciepłej wody

Przedmiar robót- instalacja c o. przemiar.rds

Rys_1
inst. CO+CT-hala A

Rys_2
Rozwinięcie instalacji CO+CT- hala A

Rys_3
Instalacja CT-hala B

Rys_4
Rozwinięcie inst. CT.-hala B

Rys_5
Plan Przyziemia inst. elektryczna -hala B

Rys_6
Schematy strukturalne tablic TRs

Rys_7
Schemat sterowania AGW VOLCANO UR1

IS-1
remont instalacji zimnej i ciepłej wody

IS-2
remont instalacji zimnej i ciepłej wody

IS-3
remont instalacji zimnej i ciepłej wody

Załącznik nr 1
do przedmiaru wymiany CO

POWRÓT
Copyright © 2008-2014 by www.sppk.pl. All right reserved SPPK Sp. z o.o., ul. Fabryczna 21, 72-010 Police, tel. 91 42 01 572, fax 91 42 01 570