solarisy
ARCHIWUM PRZETARGÓW

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

Police, dnia 15.03.2016 r.

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach
zaprasza do złożenia oferty trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na:

DOSTAWĘ CZTERECH FABRYCZNIE NOWYCH AUTOBUSÓW NISKOPODŁOGOWYCH NA RZECZ SZCZECIŃSKO-POLICKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACYJNEGO
SPÓŁKA Z O.O


Ogłoszenie


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

ZAŁĄCZNIKI:


załącznik 1
Oferta cenowa


załącznik 2
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


załącznik 3
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

załącznik 4
Oświadczenie o spełanianiu warunków udziału w postępowaniu

załącznik 5
Wykaz prac

załącznik 6
Preferencje unijne

załącznik 7
Opis techniczno-eksploatacyjny

załącznik8
Umowa dostawy

ZMIANY W DOKUMETACH:


18.03.2016
zmiany w treści
SIWZ


30.03.2016
zmiany w treści
SIWZ /2/

   

WYJAŚNIENIA DO SIWZ:


30.03.2016
Pytania i odpowiedzi na zapytania wykonawców


31.03.2016
Pytania i odpowiedzi na zapytania wykonawców


010.04.2016
Pytania i odpowiedzi na zapytania wykonawców
 

DODATKOWE INFORMACJE:


31.03.2016
Dodatkowe informacje

 

   

POWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYTNIEJSZEJ OFERTY:


05.05.2016
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

   

POWRÓT
Copyright © 2008-2014 by www.sppk.pl. All right reserved SPPK Sp. z o.o., ul. Fabryczna 21, 72-010 Police, tel. 91 42 01 572, fax 91 42 01 570