solarisy
ARCHIWUM PRZETARGÓW

Police, dnia 15.06.2015 r.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu sektorowym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie Art. 11 ust. 8 na:

DOSTAWY PALIWA PŁYNNEGO - OLEJU NAPĘDOWEGO NA RZECZ SZCZECIŃSKO-POLICKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACYJNEGO SPÓŁKA Z O.O.


Ogłoszenie o zamówieniu


Dodatkowe informacje


Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu

ZAŁĄCZNIKI:


załacznik 1
Oferta cenowa


załacznik 2
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


załacznik 3
Grupy kapitałowe


załacznik 4
Oświadczenie o spełanianiu warunków udziału w postępowaniu


załacznik 5
Wykaz prac


załacznik 6
Preferencje unijne


załacznik 7
Istotne postanowienia umowy

 

DODATKOWE INFORMACJE:


23.06.2015
ZMIANA TREŚCI
W OGŁOSZENIU

24.06.2015
ZMIANA TREŚCI
W SIWZ

02.07.2015
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
 

ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA:


30 .07.2015
POWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
     

POWRÓT
Copyright © 2008-2014 by www.sppk.pl. All right reserved SPPK Sp. z o.o., ul. Fabryczna 21, 72-010 Police, tel. 91 42 01 572, fax 91 42 01 570