solarisy
ARCHIWUM PRZETARGÓW

!!! UWAGA !!!
Termin składania ofert przedłużony
do 30.06.2015 do godz. 12:00

03.06.2015

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne Sp. z o. o. zaprasza do złożenia
oferty na obsługę nośników reklam będących w
posiadaniu Spółki w zakresie:

 1. pośrednictwa w sprzedaży ekspozycji reklam zewnętrznych na tyłach autobusów (reklama na tylnej szybie, reklama na całym tyle autobusu „full back”)
 2. prowadzenie działalności polegającej na ekspozycji reklam wewnętrznych poprzez montaż i
  wykorzystanie w autobusach specjalnych ramek do eksponowania plakatów, afiszów, ogłoszeń o rozmiarze minimum A3.
 3. prowadzenie działalności polegającej na ekspozycji reklam wewnętrznych poprzez montaż i wykorzystanie w autobusach specjalnych rączek do eksponowania reklam
  niestandardowych(fakultatywnie) SPPK posiada 57 autobusów (od dnia 01.10.2015 roku będzie posiadać 58 autobusów). Na trzech autobusach znajdują się reklamy na potrzeby Spółki i te autobusy nie podlegają niniejszemu postępowaniu do czasu podjęcia decyzji o rezygnacji z ekspozycji reklam Spółki. W 10 autobusach zamontowane są elektroniczne monitory reklamowe, na których prowadzona jest już działalność reklamowa. Umowy na ekspozycję reklam zawarte przed rozpoczęciem niniejszego postępowania ofertowego, zachowują ważność do czasu ich wygaśnięcia.

Zadania Oferenta:

 1. W sferze reklam zewnętrznych zadaniem Oferenta będzie pozyskiwanie klientów, którzy
  będą chcieli zakupić ekspozycję reklamy, prowadzenie z klientami uzgodnień,
  przeprowadzenie postępowania zmierzającego do podpisania umowy przez SPPK na
  ekspozycję reklamy zgodnie z cennikiem SPPK(w załączeniu), obsługa klienta na czas
  obowiązywania umowy, dopilnowanie terminów rozpoczęcia i zakończenia umów na
  ekspozycję reklam. Za powyższe czynności, Oferent otrzyma wynagrodzenie w formie
  prowizji od kwoty sprzedaży ekspozycji reklam. Prowizja wynosić będzie 20% kwoty netto
  zapłaconej przez klienta i rozliczana będzie miesięcznie.
 2. W sferze reklamy wewnątrz autobusów zadaniem Oferenta będzie prowadzenie działalności reklamowej i sprzedaż powierzchni nośników zainstalowanych wewnątrz autobusu. SPPK dopuszcza ekspozycję reklam wewnątrz autobusów tylko na specjalnych ramkach, służących do wielokrotnego umieszczania plakatów, afiszy, ogłoszeń. Oferent sam zakupi i zamontuje ramki do ekspozycji reklam(plakatów, afiszów) o rozmiarze minimum A3. Określenie rodzaju, jakość i ilość ramek, formy montażu i sam montaż odbywać się będą we współpracy i pod nadzorem SPPK. Zamontowane nośniki będą własnością Oferenta i służyć będą prowadzeniu działalności reklamowej przez Oferenta. SPPK zakłada, że ilość ramek w jednym autobusie nie może być większa, niż:
  W autobusach przegubowych, 26 sztuk, (18 metrowe) - maksymalnie 8 ramek
  W autobusach 15 metrowych, 5 sztuk – maksymalnie 6 ramek
  W autobusach 12 metrowych, 26 sztuk – maksymalnie 6 ramek(od 01.10.2015 – 27 szt)
  Zamontowane ramki nie mogą ograniczać widoczności pasażerom, ich sposób zamontowania nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa pasażerów. Sposób zamontowania ramek nie może powodować ograniczenia w dostępie do elementów i podzespołów autobusu oraz ograniczać sposoby utrzymania czystości w autobusach. Rozlicznie pomiędzy SPPK i Oferentem odbywać się będzie w formie miesięcznego czynszu za najem miejsca pod zamontowane ramki. W ofercie należy podać wysokość czynszu za 1 autobus, niezależnie od ilości zamontowanych w nim ramek.
  Czynsz naliczany będzie za wszystkie autobusy, niezależnie, czy Oferent zamontuje w nich ramki.
 3. Fakultatywnie Oferent może prowadzić dodatkową działalność poprzez montaż i
  wykorzystanie do eksponowania reklam specjalnych rączek montowanych na poręczach
  autobusów. Warunki montażu tych nośników uzgodnione zostaną z SPPK przed ich
  zamocowaniem. Jednak konieczne jest spełnianie warunków dotyczących bezpieczeństwa i estetyki w autobusach. Rozlicznie pomiędzy SPPK i Oferentem odbywać się będzie w formie miesięcznego czynszu za najem miejsca pod zamontowane rączki. W ofercie należy podać wysokość czynszu za 1 autobus, niezależnie od ilości zamontowanych w nim rączek. Czynsz naliczany będzie tylko za te autobusy, w których Oferent zamontuje rączki.

Warunki dodatkowe:

 1. Przewidywany termin rozpoczęcia współpracy: 01.07.2015. Okres współpracy – 5 lat.
 2. Naliczanie czynszu, niezależnie od tego, czy Oferent zdoła zamontować nośniki w
  autobusach, rozpocznie się w kolejnym miesiącu kalendarzowym po miesiącu, w którym
  zawarta zostanie umowa, nie wcześniej jednak niż od sierpnia 2015 roku.
 3. Forma prowadzenia działalności reklamowej, treści eksponowane na nośnikach należących do Oferenta nie mogą być niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, nie mogą godzić w dobro osób trzecich, nie mogą naruszać dobrego imienia SPPK oraz właścicieli Spółki – Gminy Police i Gminy Miasto Szczecin.
 4. Oferent nie ma prawa oczekiwać od SPPK kierowania autobusów z reklamą wewnętrzną lub zewnętrzną na konkretne trasy lub w konkretne rejony. Autobusy będą ekspediowane
  zgodnie z wymaganiami zleceniodawców SPPK oraz interesem Spółki.
 5. SPPK Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Oferenta oraz unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.

Termin i forma składania ofert:

Oferty należy składać w formie pisemnej w języku polskim. Oferta musi zawierać: dane podmiotu składającego ofertę(nazwa firmy, adres w tym adres do korespondencji, numery nip, regon, krs, dane kontaktowe), oferowaną cenę czynszu miesięcznego za autobus z ramkami i odrębnie za autobus z rączkami.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie SPPK w terminie do dnia 22 czerwca 2015 roku do godziny 9:00.

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Wszelkie zapytania, prośby o wyjaśnienie zasad, wnioski lub propozycje zmian należy kierować do pracownika SPPK - Grzegorz Ufniarz tel 420 15 66 lub ufniarz@sppk.pl

POBIERZ DO WYDRUKU

Copyright © 2008-2014 by www.sppk.pl. All right reserved SPPK Sp. z o.o., ul. Fabryczna 21, 72-010 Police, tel. 91 42 01 572, fax 91 42 01 570