solarisy
ARCHIWUM PRZETARGÓW

Police, dnia 16.02.2015 r.

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU

Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach
zaprasza do złożenia oferty trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na:

DOSTAWE TRZECH FABRYCZNIE NOWYCH AUTOBUSÓW NISKOPODŁOGOWYCH NA RZECZ SZCZECIŃSKO-POLICKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACYJNEGO
SPÓŁKA Z O.O
.


Ogłoszenie


Specyfikacja istotnych warunków przetargu

ZAŁĄCZNIKI:


załącznik 1
Oferta cenowa


załącznik 2
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


załącznik 3
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

załącznik 4
Oświadczenie o spełanianiu warunków udziału w postępowaniu

załącznik 5
Wykaz prac

załącznik 6
Preferencje unijne

załącznik 7
Opis techniczno-eksploatacyjny

załącznik8
Umowa dostawy

POWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:


rozstrzygnięcie przetargu

     

POWRÓT
Copyright © 2008-2014 by www.sppk.pl. All right reserved SPPK Sp. z o.o., ul. Fabryczna 21, 72-010 Police, tel. 91 42 01 572, fax 91 42 01 570